Genus Toxicodendron

Family: Anacardiaceae (Plant)
Pending...