Genus Euthamia

Family: Asteraceae (Plant)
Pending...