Genus Quercus (Oaks)

Family: Fagaceae (Plant)
Name
Taxon Type